Skip to content
logo dieta 2

Vitajte

O Nás

IMG_20200122_120425

Vznik

Vznik občianskeho združenia a následne zaregistrovania služby včasnej intervencie podnietila vlastná skúsenosť zakladateľky združenia, a to, že sa jej dieťatko narodilo predčasne. Narodilo sa v 26. týždni tehotenstva s veľmi nízkou, ani nie 500 gramovou hmotnosťou. Táto matka prežila mesiace strachu, čo bude ďalej, ako sa jeho nezrelosť prejaví v budúcnosti. Po štyroch mesiacoch pobytu v nemocnici ich doma čakal neustály kolobeh odborných vyšetrení, cvičenia Vojtovej metódy a veľmi špeciálna starostlivosť o takéto dieťatko. To všetko v strachu, neistote, miestami až zúfalstve, s deficitom spánku. Sama disponovala nedostatkom informácií o opatere a starostlivosti. Tie informácie o starostlivosti, ktoré toho času boli nedostatočné a nekomplexné, a ktoré by aplikovaním do praxe pomohli predčasne narodenému dieťatku prosperovať. Všetko si rodičia museli zisťovať sami, bez odbornej pomoci a podpory. Nebol nik, kto by povedal, na čo majú nárok, kto by ich usmernil a poradil, na koho sa obrátiť.

V našom okrese ako aj v susedných okresoch absentovala táto služba, aj napriek tomu, že je zakotvená v zákone o sociálnych službách pod pojmom SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE. Na základe osobných skúseností a skúseností iných rodín vzniklo v roku 2016  občianske združenie Dieťa do dlaní, ktoré sprevádza a podporuje rodiny.

Od marca 2018 sme zaregistrovaní ako poskytovatelia služby včasnej intervencie na VÚC Prešov. Sociálna služba je poskytovaná terénnou formou v prirodzenom domácom prostredí rodiny alebo ambulantne v kancelárií Dieťaťa do dlaní, o. z. Ul. 1. Mája 2045, Humenné – Budova Polikliniky 3. Poschodie pod názvom CENTRUM VČASNEJ INTERVENCIE DIEŤA DO DLANÍ

IMG_20200122_120241

CENTRUM VČASNEJ INTERVENCIE DIEŤA DO DLANÍ poskytuje pomoc, podporu a sprevádzanie rodinám so zdravotne znevýhodnením dieťaťom, dieťaťom s oneskoreným vývinom, dieťaťom s rizikovým vývinom vo veku od 0 do 7 rokov.

Služba včasnej intervencie je zameraná  na:

  • Deti s vývinovým oneskorením (vývin motoriky, adaptívne správanie, kognitívny vývin, komunikácia, sociálno – emocionálny vývin
  • Deti, u ktorých možno diagnosticky potvrdiť existenciu takých podmienok, ktoré vykazujú vysokú pravdepodobnosť odchýlok vo vývine, (Downov syndróm, detská mozgová obrna, zrakové, sluchové alebo viacnásobného postihnutie).
  • Deti, u ktorých ohrozenie vyplýva z biologických podmienok alebo podmienok prostredia (predovšetkým nepriaznivej sociálnej situácie).
  • Deti, ktoré sa narodili predčasne

 

V čom spočíva POMOC – PODPORA – SPREVÁDZANIE?

POMÔCŤ –  prijať a porozumieť situácii, v ktorej sa rodina ocitla, hľadať a ponúknuť možnosti ako ju zvládať

PODPORIŤ –  predpoklady a schopnosti jednotlivých členov rodiny a využívať ich k osobnému rozvoju dieťaťa

SPREVÁDZAŤ –  uľahčovať kontakt rodiny s úradmi a inštitúciami, poskytovať dostatok informácii o charaktere ťažkostí a o potrebách, ktoré vyplývajú zo zdravotného stavu dieťaťa.

Služba včasnej intervencie je BEZPLATNÁ.

Služby

Čo ponúkame?

Špecializované sociálne poradenstvo – prostredníctvom ktorého sociálny pracovník zisťuje príčiny vzniku, charakteru a rozsahu problémov rodiny so znevýhodneným dieťaťom. Má charakter aj podpory pri koordinácií a kooperácií rôznych foriem služieb a terapií pre rodinu a dieťa a charakter poskytovania podrobných informácií o kompenzačných pomôckach, opatrovateľskej službe, o kompenzačných príspevkoch, sociálnych dávkach pre rodinu, o predlženej rodičovskej dovolenke.

Stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným znevýhodnením – rozvoj v jednotlivých vývinových oblastiach dieťaťa (motorika, reč, vnímanie, schopnosť adaptácie) a v oblasti sociálnych vzťahov

 

 Preventívne aktivity – vzdelávanie rodičov, aktivity zamerané na laickú verejnosť, besedy zamerané na rôzne témy (v oblasti zdravia, rodičovských zručnosti, komunikačných zručnosti) Vytvárame priestor pre stretávanie sa rodín v podobnej situácii, čo predchádza tomu, aby rodina bola so svojimi starosťami izolovaná.

 Sociálna rehabilitácia a sociálna inklúzia – pomáhame rodine pri nácviku rôznych úkonov a činnosti ( nácvik používania kompenzačných pomôcok, nácvik orientácie v priestore, nácvik predmetovej a obrázkovej komunikácie, nácvik sociálnych zručnosti …) Pomoc pri výbere predškolského a školského zariadenia pre dieťa ,pomoc pri integrácií dieťaťa, podpora rodiny pri zvládaní záťaže a v procese domov – škôlka – škola- práca rodičov – domov.  Konečným  cieľom našej služby včasnej intervencie je sociálna inklúzia rodiny.

Rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom, dieťaťom s oneskoreným vývinom, dieťaťom s rizikovým vývinom sa venuje tím poradcov – multidisciplinárny tím, ktorý tvoria – sociálny pracovník,

– špeciálny pedagóg,

– psychológ,

– fyzioterapeut.

Ako služba prebieha?

 Rodina, ktorá má záujem o službu nás  kontaktuje telefonicky, osobne alebo e-mailom. Na osobnom stretnutí sa zoznamujeme s rodinou a jej  situáciou. Zároveň informujeme rodinu o princípoch, podmienkach a cieľoch služby včasnej intervencie. Dohodneme frekvenciu stretnutí, ktorá je prispôsobená individuálnym potrebám rodiny. Stretnutia sa uskutočňujú v prevažnej miere v rodine.

Súčasnosť

V súčasnosti poskytujeme službu včasnej intervencie viac ako 20 rodinám. Spolupracujeme s lekármi rôznych špecializácií:

  • neurológička,
  • oddelenie neonatológie primárka MUDr. Mária Vasiľová – nemocnica Humenné,

Miestnosť, kde sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby je vybavená aj rôznymi pomôckami:

stacionárny detský bicykel, balančná kopula, fit lopty.