Skip to content
Dieťa do dlaní

Vitajte

O Nás

terapeuticke-ihrisko

Vznik

Vznik občianskeho združenia a následne zaregistrovania služby včasnej intervencie podnietila vlastná skúsenosť zakladateľky združenia, a to, že sa jej dieťatko narodilo predčasne. Narodilo sa v 26. týždni tehotenstva s veľmi nízkou, ani nie 500 gramovou hmotnosťou. Táto matka prežila mesiace strachu, čo bude ďalej, ako sa jeho nezrelosť prejaví v budúcnosti. Po štyroch mesiacoch pobytu v nemocnici ich doma čakal neustály kolobeh odborných vyšetrení, cvičenia Vojtovej metódy a veľmi špeciálna starostlivosť o takéto dieťatko. To všetko v strachu, neistote, miestami až zúfalstve, s deficitom spánku. Sama disponovala nedostatkom informácií o opatere a starostlivosti. Tie informácie o starostlivosti, ktoré toho času boli nedostatočné a nekomplexné, a ktoré by aplikovaním do praxe pomohli predčasne narodenému dieťatku prosperovať. Všetko si rodičia museli zisťovať sami, bez odbornej pomoci a podpory. Nebol nik, kto by povedal, na čo majú nárok, kto by ich usmernil a poradil, na koho sa obrátiť.

V našom okrese ako aj v susedných okresoch absentovala táto služba, aj napriek tomu, že je zakotvená v zákone o sociálnych službách pod pojmom SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE. Na základe osobných skúseností a skúseností iných rodín vzniklo v roku 2016  občianske združenie Dieťa do dlaní, ktoré sprevádza a podporuje rodiny.

Od marca 2018 sme zaregistrovaní ako poskytovatelia služby včasnej intervencie na VÚC Prešov. Sociálna služba je poskytovaná terénnou formou v prirodzenom domácom prostredí rodiny alebo ambulantne v Centrum včasnej intervencie Dieťa do dlaní Humenné, Třebíčska 1839/ 13, Humenné /areál MŠ Třebíčska 13, pavilon C/ 

cvi ambulnatna forma

Služby

Link
SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE

SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE

TU
Link
 ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO

ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO

TU
Link
DOPLNKOVÉ SLUŽBY

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

TU

Ako služba prebieha?

 Rodina, ktorá má záujem o službu nás  kontaktuje telefonicky, osobne alebo e-mailom. Na osobnom stretnutí sa zoznamujeme s rodinou a jej  situáciou. Zároveň informujeme rodinu o princípoch, podmienkach a cieľoch služby včasnej intervencie. Dohodneme frekvenciu stretnutí, ktorá je prispôsobená individuálnym potrebám rodiny. Stretnutia sa uskutočňujú v prevažnej miere v rodine.

CENTRUM VČASNEJ INTERVENCIE DIEŤA DO DLANÍ poskytuje pomoc, podporu a sprevádzanie rodinám so zdravotne znevýhodnením dieťaťom, dieťaťom s oneskoreným vývinom, dieťaťom s rizikovým vývinom vo veku od 0 do 7 rokov.

Služba včasnej intervencie je zameraná  na:

  • Deti s vývinovým oneskorením (vývin motoriky, adaptívne správanie, kognitívny vývin, komunikácia, sociálno – emocionálny vývin
  • Deti, u ktorých možno diagnosticky potvrdiť existenciu takých podmienok, ktoré vykazujú vysokú pravdepodobnosť odchýlok vo vývine, (Downov syndróm, detská mozgová obrna, zrakové, sluchové alebo viacnásobného postihnutie).
  • Deti, u ktorých ohrozenie vyplýva z biologických podmienok alebo podmienok prostredia (predovšetkým nepriaznivej sociálnej situácie).
  • Deti, ktoré sa narodili predčasne

 

V čom spočíva POMOC – PODPORA – SPREVÁDZANIE?

POMÔCŤ –  prijať a porozumieť situácii, v ktorej sa rodina ocitla, hľadať a ponúknuť možnosti ako ju zvládať

PODPORIŤ –  predpoklady a schopnosti jednotlivých členov rodiny a využívať ich k osobnému rozvoju dieťaťa

SPREVÁDZAŤ –  uľahčovať kontakt rodiny s úradmi a inštitúciami, poskytovať dostatok informácii o charaktere ťažkostí a o potrebách, ktoré vyplývajú zo zdravotného stavu dieťaťa.

Služba včasnej intervencie je BEZPLATNÁ.

Súčasnosť

V súčasnosti poskytujeme službu včasnej intervencie viac ako 40 rodinám. 

SPOLUPRACUJEME :
–  Mgr. Ivan Čabiňák- klinický logopéd,
–  Mgr. Jana Repaská MOT, OTR/L- terapeutka a odborníčka na senzorickú   integráciu
–  MUDr. Magdaléna Fedorčáková- detská neurologička
–  detskí lekári
309303267_194719276267137_189768908094283585_n