Skip to content

SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE

Špecializované sociálne poradenstvo – prostredníctvom ktorého sociálny pracovník zisťuje príčiny vzniku, charakteru a rozsahu problémov rodiny so znevýhodneným dieťaťom. Má charakter aj podpory pri koordinácií a kooperácií rôznych foriem služieb a terapií pre rodinu a dieťa a charakter poskytovania podrobných informácií o kompenzačných pomôckach, opatrovateľskej službe, o kompenzačných príspevkoch, sociálnych dávkach pre rodinu, o predlženej rodičovskej dovolenke.

Stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným znevýhodnením – rozvoj v jednotlivých vývinových oblastiach dieťaťa (motorika, reč, vnímanie, schopnosť adaptácie) a v oblasti sociálnych vzťahov

 

 Preventívne aktivity – vzdelávanie rodičov, aktivity zamerané na laickú verejnosť, besedy zamerané na rôzne témy (v oblasti zdravia, rodičovských zručnosti, komunikačných zručnosti) Vytvárame priestor pre stretávanie sa rodín v podobnej situácii, čo predchádza tomu, aby rodina bola so svojimi starosťami izolovaná.

 Sociálna rehabilitácia a sociálna inklúzia – pomáhame rodine pri nácviku rôznych úkonov a činnosti ( nácvik používania kompenzačných pomôcok, nácvik orientácie v priestore, nácvik predmetovej a obrázkovej komunikácie, nácvik sociálnych zručnosti …) Pomoc pri výbere predškolského a školského zariadenia pre dieťa ,pomoc pri integrácií dieťaťa, podpora rodiny pri zvládaní záťaže a v procese domov – škôlka – škola- práca rodičov – domov.  Konečným  cieľom našej služby včasnej intervencie je sociálna inklúzia rodiny.

Rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom, dieťaťom s oneskoreným vývinom, dieťaťom s rizikovým vývinom sa venuje tím poradcov – transdisciplinárny tím, ktorý tvoria – sociálny pracovník,

– špeciálny pedagóg,

– psychológ,

– fyzioterapeut.