Skip to content

Podpora

Darujte vaše 2% dane alebo pomôžte materiálne

2% dane

Údaje prijímateľa potrebné k venovaniu  2%:

Obchodné meno:         Dieťa do dlaní

Sídlo:                              Partizánska 2503/1, 066 01 Humenné

Právna forma:              občianske združenie

IČO:                                50562771

 

Z Vašich 2% dane z príjmu pomáhame deťom:

 • so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám,
 • s oneskoreným vývinom a ich rodinám,
 • s rizikovým vývinom a ich rodinám,
 • deťom, ktoré sa narodili predčasne.

Ako darovať 2% z dane?

SOM ZAMESTNANEC A ZÚČTOVANIE DANE ZA MŇA ROBÍ ZAMESTNÁVATEĽ

 1. Do 15.02.2023 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Následne požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
 • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v prospech Dieťa do dlaní poukázať. Táto suma musí byť minimálne 3 €.
 • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.
 1. Stiahnite si vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu – 2% 
 2. Do Vyhlásenia napíšte Vaše údaje a sumu 2% (resp. 3%), ktorú ste vyrátali z Potvrdenia o zaplatení dane a dátum zaplatenia dane (tiež z Potvrdenia)
 3. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte najneskôr do 30.04. 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. 

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

 

FYZICKÉ OSOBY, KTORÉ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVAJÚ SAMI:

 1. Podľa typu príjmov, ktoré ste v roku 2022 mali, vyplňte Daňové priznanie typu A alebo Daňové priznanie typu B. V rámci neho vypočítate aj:
 2. a) 2% z Vašej zaplatenej dane alebo
 3. b) 3% z Vašej zaplatenej dane
 4. Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 2% z dane vyplňte naše údaje, ktoré sú uvedené vyššie.
 5. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. 

PRÁVNICKÉ OSOBY:

Právnické osoby môžu poukázať 1,0 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

Ak ste právnickou osobou a chcete venovať 2 % z dane, môžete tak urobiť iba v tom prípade, že do termínu podania daňového priznania venujete na verejnoprospešné účely financie vo výške minimálne 0,5 % z dane. Pokiaľ ste právnickou osobou a do termínu na podanie daňového priznania ste nedarovali financie vo výške min. 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, tak môžete poukázať iba 1,0 % z dane.

Vyplnené tlačivá je potrebné doručiť do 31. marca 2023 na daňový úrad.

Budeme radi, ak v tlačive zaškrtnete súhlas s poskytnutím Vašich údajov (meno a adresa), vďaka ktorému Vám zašleme ďakovný list spolu s informáciami, ako sme s darmi naložili.

Ďakujeme, že ste z množstva organizácií sa rozhodli podporiť práve našu službu.

Materiálna a finančná pomoc

SLUŽBU VČASNEJ INTERVENCIE FINANČNE PODPORUJE PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Materiálne: 

JUDr. Dávid Molnár, generálny riaditeľ Chemes, a. s., Humenné zabezpečil materiálno – technické vybavenie ambulantnej formy sociálnej služby.

Aktuálne nás môžete finančne podporiť na číslo účtu: SK 67 7500 0000 0040 2861 6905

 

Rekonštrukciu nových priestorov finančne a materiálne podporili:

1. JUDr. Dávid Molnár- Chemes , a.s. Humenné
2. Martin Michalko- KLAMPO MM, s.r.o
3. Peter Čabala- Tarbstav s.r.o
4. Slavomír Bobaľa- BOS company s.r.o
5. Inf. Branislav Čekovský, Štefan Juhas- SMS-súkromná montážna spoločnosť, a.s
6. Andrea a Miroslav Puškárovci- MP TRANS Humenné
7. Anton Gombita
8. Ing. arch. Marián Mikuš
9. Ing. Peter Tomko- PPaC a.s.
10. RnDr. Mária Cehelská
11. Komunitná nadácia mesta Humenné
12. Nové bývanie reality Humenné
309303267_194719276267137_189768908094283585_n