Skip to content

INÉ SLUŽBY

Snoezelen

SNOEZELEN relaxačná miestnosť je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov. Je určená pre osoby s vývinovými poruchami, s mentálnym, telesným alebo viacnásobným postihnutím, s poruchou autistického spektra (PAS), poruchami správania a učenia, s psychickými poruchami.

Senzorické ihrisko

SENZORICKÉ IHRISKO- ihrisko senzorickej integrácie pomáha deťom s poruchou senzorickej integrácie, deťom s PAS, ale aj deťom, ktoré majú poruchu správania a učenia sa. Senzorické spracovanie zahŕňa  zrak, sluch, čuch, chuť, hmat rovnováhu, vnímanie tela.

Ide o deti s nedostatočnou citlivosťou voči podnetom, ktorí nereagujú na inštrukcie, potreba dotýkať sa predmetov alebo ľudí, nerešpektovanie osobného priestoru druhých ľudí, vysoký prah bolesti, neposednosť, beh, skákanie z výšky, neschopnosť odhadnúť nebezpečenstvo

 S neprimeranou citlivosťou voči podnetom ako je intolerancia jasných svetiel alebo niektorých zvukov, neochota zapájať sa do pohybových aktivít (zo strachu), intolerancia na niektoré druhy oblečenia, odmietanie konzumácie určitých druhov jedál, záchvaty zúrivosti a podobne

Deti s ťažkosťami pri písaní, čítaní a počítaní. Deti, ktoré majú ťažkosti v oblasti motorických zručností, neprimeraný odhad sily, neprimerané zaobchádzania s predmetmi alebo hračkami.

SNOEZELEN a SENZORICKÉ IHRISKO sú určené pre všetky vekové kategórie ale hlavne pre deti od 0 do 15 rokov.